przez admin

Program Czyste Powietrze – wariant podwyższony dofinansowania, co oznacza i jak ją uzyskać?

Pierwsza edycja programu Czyste Powietrze spotkała się z dużym zainteresowaniem właścicieli domów jednorodzinnych. Doświadczenia, uwagi do wniosków, jakie spływały z każdym miesiącem od uruchomienia pierwszej edycji programu Czyste Powietrze, zaowocowały powstaniem drugiej edycji programu. Program Czyste Powietrze wersja 2.0 to szansa na pozyskanie środków na termomodernizację budynku skierowany do osób fizycznych. Jego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery przez budynki jednorodzinne, zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczych, co przełoży się na zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

W drugiej edycji programu można skorzystać z jednego z dwóch wariantów dofinansowania: podstawowego lub podwyższonego. Dzięki temu umożliwiono szerszej liczbie właścicieli domów jednorodzinnych skorzystania z dotacji. Podstawą skorzystania z danego wariantu pomocy są osiągane przez wnioskodawcę dochody. Z dotacji mogą skorzystać jedynie właściciele domów jednorodzinnych. Nie dotyczy on właścicieli domków letniskowych, obiektów noclegowych, czy kamienic. Wykluczeni są również właściciele domów wielorodzinnych oraz wnioskujący zamieszkujący budynki gospodarcze. Prawo dopuszcza udzielenie dofinansowania budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, czyli służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą). Warunkiem skorzystania z dofinansowania docieplenia budynku, jest konieczność wcześniejszej wymiany ogrzewania. Wnioski należy składać nie później niż pół roku przed poniesieniem pierwszego kosztu (faktury) związanej z inwestycją.

Na co można uzyskać dofinansowanie w wariancie podwyższonym?

Dofinansowanie w wariancie podwyższonym obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Może to być również zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu bądź zakup i montaż kotłowni gazowej (w rozumieniu załącznika 2 a do Programu). Podobnie jak w wariancie podstawowym, możliwe jest, poza podstawowym obszarem modernizacji, wybranie więcej niż jednego dodatkowego obszaru dofinansowania, a mianowicie:

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna kwota dotacji w wariancie podwyższonym – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej, wynosi 32 tys. zł, a gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną – 37 tys. zł.

czyste powietrze

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać również pomoc na działania niezwiązane z wymianą źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła. Mogą to być działania obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych) dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Maksymalna kwota dofinansowania w takim przypadku 15 000 zł.

W obu opcjach warunkiem otrzymania dofinansowania jest osiąganie odpowiedniej wysokości dochodów. Średni miesięczny dochód na osobę wnioskodawcy nie powinien przekraczać kwoty 1 400 zł, a w przypadku osób samotnych.1 960 zł.

Gdzie należy składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze można złożyć w dwojaki sposób. Nabory wniosków do Czystego Powietrza prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, którego dotyczy inwestycja. Wnioski do programu przyjmowane są również online na stronie wspomnianych instytucji. Ponadto nabór prowadzą gminy, które podpisały z funduszem porozumienie o współpracy w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze.